Tampereen Pyrinnön jäsenrekisterin rekisteriselote

REKISTERIN NIMI

Tampereen Pyrinnön jäsenrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Tampereen Pyrintö r.y., Klingendahl Pyhäjärvenkatu 5 H, 33200 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Jäsentietojen ylläpito: seuran pääsihteeri Jarmo Hakanen, 03­-223 3888, fax 03‑223 1584, sähköposti jarmo.hakanen@tampereenpyrinto.fi

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

• jäsenmaksujen laskutus

• jäsenten edunvalvonta ja palveluiden tarjonta

• jäsenviestintä: jäsentiedotteet ja markkinoinnin salliville urheilullinen suoramarkkinointi

KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ

Tampereen Pyrintö r.y:n jäsenet sekä sidosryhmät, joille lähetetään säännöllisesti postia tai tarjotaan palveluja.

JÄSENREKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT

Nimi, yhteys- ja laskutustiedot, palvelutiedot sekä aktiivisuus Tampereen Pyrintö r.y:n kannalta olennaisissa yhteisöissä.

JÄSENTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen

Jäsenpalveluiden tarjoajille palveluiden toimittamiseksi tarpeelliset tiedot

Tietojen luovuttaminen suoramarkkinointiin

Suoramarkkinointiin luovutetaan pääsihteerin jokaiseen tapaukseen kirjallisesti erikseen antamalla luvalla tietoja vain, jos asianomainen ei ole sitä kieltänyt. Henkilörekisterilain 19 §:n 2 momentin mukaan henkilörekisteristä saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin, tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tällaisesta tietojen luovuttamisesta.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan vain tapauskohtaisesti seuran pääsihteerin erillisellä kirjallisella luvalla. Tämä Pyrinnön jäsenrekisterin rekisteriseloste annetaan tietojen saajalle aina tietojen luovutuksen yhteydessä.

REKISTERÖIDYN KIELTO‑OIKEUS

Jäsen voi ilmoittaa luovutus‑ tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Jäsenrekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentie­tojen käyttöä valvotaan. Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtai­set käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolaki 26 §. Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

TIEDON KORJAAMINEN

Henkilörekisterilaki 29 §. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma‑aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kiel­täydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkais­tavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitä­jälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaami­seksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Tämän Tampereen Pyrintö r.y:n jäsenrekisterin rekisteriselosteen on hyväksynyt seuran johtokunta kokouksessaan 24.10.2002.