Tampereen Pyrinnön tukisäätiö sr:n säännöt

1 §

Säätiön nimi on Tampereen Pyrinnön tukisäätiö sr ja sen kotipaikka on Tampere.

2 §

Säätiön tarkoituksena on tukea Pirkanmaan alueella kaikkia Tampereen Pyrintö r.y:n harrastamia urheilumuotoja.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan.

  1. jakamalla apurahoja ja palkintoja urheilijoille, valmentajille ja toimitsijoille.
  2. hankkimalla ja ylläpitämällä kiinteistöjä tai huoneistoja, jotka palvelevat Tampereen Pyrintö r.y:n toimintaa.
  3. järjestämällä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä palvelevia koulutustilaisuuksia.
  4. harjoittamalla tai tukemalla muuta säätiön tarkoitusta toteuttavaa toimintaa.

4 §

Säätiön peruspääoma on Tampereen Pyrinnön Urheilumajasäätiön pääoma per 31.12.1988 määrältään 273.764,97 vmk.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä luvan saatuaan järjestämään arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Säätiö voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita.

5 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 9-24 jäsentä.

Hallitus päättää kolmivuosittain jäsentensä lukumäärästä.

Hallituksen jäsenistä tulee olla vähintään 1/3 Tampereen Pyrintö r.y:n kokouksessa valittuja henkilöitä. Muut jäsenet valitsee säätiön hallitus ensisijaisesti henkilöistä, jotka ovat Tampereen Pyrintö r.y:n jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tarvittaessa hallitus voi valita joko keskuudestaan tai säätiön ulkopuolelta asiamiehen ja rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

6 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan hallituksen jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai muuten todistettavalla tavalla viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa valittu jäsen.

7 §

Säätiön hallituksen puheenjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä yhdessä hallituksen määräämän muun jäsenen kanssa. Säätiötä edustaa aina kaksi edustamiseen oikeutettua henkilöä yhdessä.

8 §

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

9 §

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi-maaliskuussa. Vuosikokouksessa vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös.

Niin ikään päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta kulumassa olevalle vuodelle, määrätään jäsenten kokouspalkkion suuruus ja valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

10 §

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Mikäli tilintarkastajan kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun loppuun mennessä päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

11 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksessä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

12 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus.

13 §

Säätiö voidaan purkaa, mikäli yli puolet hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Mikäli säätiö purkautuu, käytetään säätiön jäljelle jääneet varat säätiön sääntöjen 2§:ssä mainittuun toimintaan. Päätöksen varojen käyttämisestä tekee säätiön hallitus.