Tampereen Pyrinnön jäsenrekisterin tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
Tampereen Pyrintö r.y. jäsenrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Tampereen Pyrintö r.y., Klingendahl Pyhäjärvenkatu 5 H, 33200 Tampere
Y-tunnus       0155615-8

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT
Eira Kähtävä                      toimisto(a)pyrinto.fi
Elisa Hakanen                   elisa.hakanen(a)pyrinto.fi
Toimiston puhelin            03 22 33 888

TIETOSUOJAVASTAAVA
Seuran toimistopäällikkö Eira Kähtävä

KÄSITTELIJÄ
Oy Tawasta OS Technologies Ltd.
PL 82 (Kasarmikatu 15 B)
13100 Hämeenlinna
010 281 8000
info@tawasta.fi

REKISTERIN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
www-sivujen kautta ilmoittautuminen seuran jäseneksi sekä lajijaostojen toimintaan.

* jäsenmaksujen laskutus
* seuralaskutus (mm. toiminta- ja varustelaskut)
* jäsenten edunvalvonta ja palveluiden tarjonta
* jäsenviestintä ja -tiedottaminen sekä muu yhteydenpito

Seuran ylläpitämät muut yhteyshenkilötiedot, kuten esim. ainais- ja kunniajäsenet sekä luottamushenkilöt. Seuratoiminnasta saadut huomionosoitukset, esim. ansiomerkit.

KUVAUS REKISTERÖIDYISTÄ
Tampereen Pyrintö r.y:n jäsenet sekä sidosryhmät, joille lähetetään säännöllisesti postia tai tarjotaan palveluja.

JÄSENREKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT
Nimi, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti, syntymäaika, yhteys- ja laskutustiedot sekä aktiivisuus Tampereen Pyrintö r.y:n kannalta olennaisissa yhteisöissä (lajijaoston valinta).  Alle 16-vuotiaan kohdalla tietoihin tallennetaan vähintään yhden huoltajan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Luottamustoimet sekä seuratoiminnasta saadut huomionosoitukset, esim. ansiomerkit.

TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään (tai hänen huoltajaltaan) hänen liittyessään jäseneksi tai liittyessään mukaan seuran toimintaan, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä  rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille
  • sidosryhmien osalta lainsäädännön sallimissa rajoissa.

JÄSENTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen
Seura ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.
Henkilön antamalla erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää Tampereen Pyrinnön yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarpeisiin.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan vain tapauskohtaisesti seuran pääsihteerin erillisellä kirjallisella luvalla. Tämä Pyrinnön jäsenrekisterin rekisteriseloste annetaan tietojen saajalle aina tietojen luovutuksen yhteydessä.

REKISTERÖIDYN KIELTO‑OIKEUS
Jäsen voi ilmoittaa luovutus‑ tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Seuran rekisteriasioista hoitavilla henkilöillä on vastuu rekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen rekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville toimihenkilöille. Lista ao. henkilöistä on saatavissa seuran tietosuojavastaavalta.
Rekisterinkäyttäjillä on henkilökohtai­set käyttäjätunnukset ja salasanasuojaus.
Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.
Tietoja ei luovuteta pelkän sähköpostitse tulevan tarkastuspyynnön perusteella.

Jäsenellä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tämä ei kuitenkaan koske lakiin perustuvia tietoja.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma‑aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeudesta kiel­täydytään, jäsenelle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkais­tavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitä­jälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaami­seksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

Tämän Tampereen Pyrintö r.y:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteen on hyväksynyt seuran hallitus kokouksessaan 20.05.2018.