Tampereen Pyrinnön toimintasäännöt

Tampereen Pyrintö r.y.

TOIMINTASÄÄNNÖT (päivitetty 6.5.2014)

1 §                Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Tampereen Pyrintö r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

Yhdistys on perustettu syyskuussa 1896 ja merkitty yhdistysrekisteriin 26.6.1924.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alue on Tampereen seutu.

2§                 Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella, siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti sekä osallistuisi seuran hallinto-, valmennus- tmv. toimintaan.

3§                 Toimintamuodot                  

                      Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen

-kilpailutoimintaa

-koulutustoimintaa

-valmennus- ja harjoitustoimintaa

-nuorisotoimintaa

-tiedotus- ja suhdetoimintaa

-kuntoliikuntaa

-muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2 Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa

viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä

vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten har-

joituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

-ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä

-hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistus- toimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja –asusteita tavoittelematta voittoa.

4§                 Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäseneksi se on seuran päätöksellä liittynyt.

5§                 Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi seuran kokous voi kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi seuran kokous voi kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6§                 Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle  tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.  Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§                 Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Seuran sijasta kurinpitotoimista voi päättää lajin kansallinen liitto säännöissään ja sääntöjään alemmanasteisissa määräyksissään vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti, ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun se on lähetetty asianomaiselle kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8§                 Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen  sekä kannatusmaksujen suuruudesta päättää vuosittain  seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksuja.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

-hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 25 vuotta tai

-on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut tai

-on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsenellä on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

 Seuran kokoukset

Seura pitää vuosikokouksen maaliskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Seuran varsinaiset kokoukset pidetään: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa.

Kutsu seuran varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin on julkaistava 7 päivää ennen kokousta seuran kotisivuilla, Aamulehdessä ja/tai Pyrintöläinen-lehdessä.

10§ Varsinaisissa  kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

-kokouksen järjestäytyminen

-todetaan edustettuna olevat seuran jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-esitetään seuran toiminnan vuosikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien tilinpäätöksestä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

-päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

-käsitellään muut seuran hallituksen tai jäsenten esittämät asiat

-asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 31.1.

 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 

-kokouksen järjestäytyminen

-todetaan edustettuna olevat seuran jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

-päätetään liittymis-,  jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus

-vahvistetaan seuran ohjelmassa olevat urheilulajit tulevana toimikautena

-vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

-valitaan joka toinen vuosi jäsenten keskuudesta hallitukselle puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

-valitaan hallitukseen muut jäsenet viiden erovuoroisen tilalle.

-valitaan jaostojen esitysten pohjalta kunkin urheilukohtaisen jaoston johtokuntaan  vähintään viisi (5) ja enintään 12 jäsentä, joista yksi valitaan jaoston puheenjohtajaksi.

-valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

-käsitellään muut seuran hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30.9.

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tar­peel­li­sek­si, kun seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran ääni­oikeutetuista jäsenistä on jonkin asian käsittelyn takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen ko­kouk­sen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä ja vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä vaatimuksen edellä mainitulla tavalla.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen  hallituksen, jaostojohtokuntien ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöy­tä­kirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtoku Hallituksen, jaostojohtokuntien ja valiokuntien pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seu­raa­­vas­sa kokouksessa.

13 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista ää­nis­tä. Äänten mennessä tasan voit­taa se mie­lipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Henkilövaalit ratkaistaan siten, että valitaan eniten ääniä saaneet. Hen­ki­lö­vaa­leis­sa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Kaikissa kokouk­­sis­­sa suo­ri­te­taan äänestys suljettuja lippuja käyttämällä sitä vaadittaessa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa mak­sa­neel­la 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä, kun­­nia­pu­heen­johtajalla ja ainaisjäsenellä, kannatusjäsentä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi ­vuo­dek­si valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi vuodeksi valitut 10 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensim­mäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan (=seuran varapuheenjohtaja). Hallitus valitsee lisäk­si sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt vara­pu­heen­joh­tajan kutsusta tai kun puolet  hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saa­pu­vil­la.

Jos hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja hallituksen jäsen tai varajäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan järjestön seuraavassa kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa.


Hallituksen tehtävänä on erityisesti

– toteuttaa seuran kokouksen päätökset
– johtaa ja kehittää seuran toimintaa
– valvoa jaostojen toimintaa ja antaa tarvittaessa toimintaohjeita
– valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
– vastata seuran taloudesta
– pitää jäsenluetteloa
– tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
– tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
– hoitaa seuran tiedotustoimintaa
– hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurin­pi­to­toi­mis­ta
– valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis­taan ja tehtäväkuvasta.
– vapauttaa kesken toimikauden eroavan jaostojohtokunnan jäsenen tai puheenjohtajan ja valita tilalle jaostojohtokunnan esityksestä uuden jaostojohtokunnan jäsenen tai puheenjohtajan
– hyväksyy seuran kunnia-, ansio- ja tunnustusmerkkien sekä standaarin säännöt
– päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio­merk­ki­en esittämisestä
– päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
– ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
– luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen kevätkokousta.

15 § Tilivuosi ja tilintarkastajan toimikausi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilintarkastajan toimikausi on vuosi.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yh­des­sä sih­teerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toi­mi­hen­kilön kanssa.

17 § Jaostojohtokunnat

Jaoston toimintaa johtaa kunkin lajikohtaisen jaoston jaostojohtokunta.

Jaostojohtokunnat voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaostojohtokunnan tekemät oikeustoimet.

Jaostojohtokunta esittää seuran vuosikokoukselle ehdokkaansa jaostojohtokunnan puheenjohtajaksi ja 4 – 11 jäseneksi.

Jaoston toiminnasta päätetään viimeistään marraskuussa pidettävässä jaoston vuosikokouksessa noudattaen soveltuvin osin niitä menettelytapamääräyksiä, jotka näissä säännöissä on annettu seuran toiminnan järjestämiseksi.

Jaostojohtokunnan on hyväksyttävä jaoston tilinpäätös ja toimintakertomus ennen niiden seuran hallitukselle esittämistä.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs­osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muut­tamisesta.

19 § Seuran purkaminen

Seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään 14 vuorokauden väliajoin koolle kutsutussa seuran kokouksessa, jossa kummassakin sitä tulee kannattaa ainakin kolmen neljäs­osaa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erik­seen seuran pur­ka­mi­sesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Tampereen Pyrinnön tukisäätiölle purkamisesta päättäneen ko­kouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valit­se­mat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistysrekisterin numero 9499

Säännöt uusittu 10.11.2013

Säännöt rekisteröity 31.03.2014