Tampereen Pyrinnön nuorisoyleisurheilun turvallisuusohjeet

Tampereen Pyrinnön yleisurheilun valmennus- ja urheilukouluryhmien (jatkossa ryhmä tai junioriurheilija tai urheilija) valmentaja tai ohjaaja tai muu seuratoimija (jatkossa valmentaja) noudattaa harjoituspaikan sääntöjä ja turvallisuusohjeita sekä tilan että välineiden suhteen. Valmentaja käyttää vain harjoituspaikkoja ja -välineitä, joiden toiminnallisuuden valmentaja tuntee sekä lopettaa välittömästi harjoituspaikan tai -välineiden käytön, mikäli havaitsee puutteita tai riskejä tai ei tunne välineisiin liittyviä turvallisuusseikkoja. Mahdollisista puutteista tai havaitsemistaan riskeistä valmentaja on velvoitettu informoimaan seuraa.

Valmentaja ohjeistaa ryhmän jäsenet tilan ja välineiden turvalliseen käyttöön. Mikäli ryhmän jäsen ei ole kykenevä tai halukas noudattamaan annettuja ohjeita ja siten vaarantaa tai saattaa vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden, on kyseinen jäsen laitettava välittömästi sivuun harjoituksista ja alaikäisen ollessa kyseessä, on huoltajaa informoitava asiasta, jotta turvallinen harjoittelu voidaan jatkossa mahdollistaa. Alaikäisen huoltaja vastaa siitä, että harjoituksiin osallistuva alaikäinen voi terveydentilansa ja muiden seikkojen puolesta osallistua harjoitteluun turvallisesti. Huoltaja vastaa siitä, että seuran, valmentajan tai muun oleellisen tahon lähettämät ohjeet on asiallisesti käyty läpi ja ymmärretty yhdessä junioriurheilijan kanssa.

Vaaratilanteissa valmentaja noudattaa yleistä hyvää käytäntöä, sääntöjä, määräyksiä ja viranomaisohjeita. Häiriö, ongelma tai turvallisuusuhka vaatii nopeaa tilannearviota, jossa pyritään henkeen tai terveyteen kohdistuvien uhkien poistamiseen tai minimointiin välttäen tarpeetonta riskinottamista.

Apua hälytetään yleisestä hätänumerosta 112.

Kaikista vaaratilanteista tai niiden uhasta informoidaan myös seuraa sen haittaamatta akuutin tilanteen turvaamista. Valmennuksen tulee tiedottaa seuraa välittömästi, mikäli tapahtuu ongelmatilanteita tai epäilystä niistä suhteessa seuratoimijoihin, vanhempiin / huoltajiin, junioriurheilijoihin tai ulkopuolisiin tahoihin tai fyysiseen toimintaympäristöön.

 • Lisäohjeita:
  Vanhempien / huoltajien vastuulla on huolehtia kaikista junioriurheilijoiden fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan liittyvistä seikoista ja toimintatavoista harjoituksiin ja kilpailuihin sekä kisamatkoihin ja leireihin tai muihin seuratapahtumiin liittyen. Urheilijoiden tulee olla fyysiseltä ja psyykkiseltä terveydeltään harjoittelu- ja tai kilpailukuntoisia toimintaan osallistuessaan. Vanhempien / huoltajien tulee tiedottaa seuratoimijoita niistä tekijöistä, joilla voi olla vaikutusta toimintaan junioriurheilijan kanssa. Mikäli seuratoiminnan tilanteessa tapahtuu hätä- tai ongelmatilanne liittyen henkeen tai terveyteen, toimitaan yllä mainitun turvallisuussuunnitelman mukaisesti.
 • Heittopaikalla sekä heittovälineiden ja kuntopallojen kanssa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Heittovälineitä kuuluu käyttää vain niille tarkoitetuissa paikoissa, eli heittopaikoilla, joissa tarvittavasta turvallisuudesta on huolehdittu (heittopaikka, heittohäkki). Heittopaikkojen läpi ei saa koskaan kulkea ja turvaetäisyyksiä on noudatettava. Heittopaikoille saa mennä vain valmentajan luvalla. Välineitä saa käyttää ja hakea vain ohjeistetusti ja omalla vuorollaan. Jonottaminen ja odottaminen tapahtuu sille ohjeistetussa paikassa turvaetäisyyden päässä. Keihästä kuljetetaan pystyasennossa ja moukaria saa pyörittää vain moukarihäkissä (huomioi mahdollisuus siihen, että moukari irtoaa varresta). Heittopaikalla kaikki pitävät huomionsa heittosuorituksissa.
 • Yleisurheiluradalla noudatetaan oikeaa kiertosuuntaa vastapäivään, eikä vaihdeta rataa varmistamatta, että viereisellä radalla ei ole urheilijaa. Rata ylitetään varmistamalla, ettei radalla ole urheilijaa. Väistämisvelvollisuus on rataa ylittävällä. Suorituspaikkojen läpi ei kuljeta.
 • Mikäli junioriurheilija aiheuttaa toiminnallaan tai poikkeamalla annetuista ohjeista vaaraa itselleen tai muille, on hänet turvallisuussyistä välittömästi laitettava sivuun tilanteesta ja vanhempia / huoltajaa tiedotettava tilanteesta. Tämä korostuu erityisesti heittoharjoittelussa, jossa välineet voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
 • Valmennus on läsnä harjoitusten alkamisajasta niiden päättymisaikaan. Vanhempien / huoltajien tulee huolehtia junioriurheilijasta heti ennen ja välittömästi jälkeen harjoitusten aloitus- ja päättymisajan. Valmennus siirtyy muihin tehtäviin heti harjoitusten päätyttyä, eikä siten pysty valvomaan junioriurheilijoita harjoitusten päätyttyä. Myös esimerkiksi bussikuljetuksista tms. junioriurheilija täytyy noutaa ilmoitetulla saapumisajalla, koska valvontaa ei järjestetä kuljetuksen jälkeen.
 • Mikäli harjoittelupaikka on varattu seuran, ryhmän tai yleisurheilijoiden käyttöön, eivät muut henkilöt mukaan lukien junioriurheilijan perheenjäsenet voi oleskella harjoittelupaikalla (esimerkiksi Pirkkahallin vuorot yleisurheiluryhmille, kenttien ja koulujen harjoitteluvuorot). Ongelmatilanteista tässä kuuluu tiedottaa seuraa ja ao. harjoittelupaikan henkilökuntaa.
 • Seuratoimintaan liittyvät kulkuoikeudet (esimerkiksi Pirkkahallin kortti) on henkilökohtainen, eikä sen käyttöoikeutta saa luovuttaa eteenpäin.
 • Ryhmäläisen huolehtivat ja vastaavat varusteista itsenäisesti kaikissa seuratapahtumissa. Seuratapahtumissa kadotetut tai hajonneet välineet eivät kuulu seuran vastuulle. Valmentajat eivät pyydä junioreita lainaamaan varusteitaan muille. Mikäli junioriurheilija lainaa niitä toiselle, tapahtuu tämä hänen omalla vastuullaan mahdollista hajoamista tai katoamista ajatellen.
 • Urheilijan tai hänen vanhempansa / huoltajansa tulee ilmoittaa valmentajalla tai seuralle havaitsemistaan uhista tai riskeistä.
 • Vaaralliseen tai epäasialliseen käytökseen asianmukaisesta reagoimisesta ovat vastuussa kaikki seuratoimijat.
 • Junioriurheilijoiden urheilusuoritusten positiivinen kannustaminen on sallittu kaikille, mutta vain urheiluvalmentajilla on oikeus urheilusuoritusten korjaavaan palautteeseen, mikä kohdistuu muuhun, kuin omaan huollettavaan. Eli toisen urheilijan vanhempi / huoltaja tai toinen urheilija ei saa negatiivisessa sävyssä arvostella junioriurheilijan suoritusta (esimerkkinä viestivaihdon tilanteet). Mahdollinen palaute annetaan valmentajalle.
 • Kun seuratoimija mukaan lukien vanhempi / huoltaja toimii toimitsijaroolissa, on huomioitava, että toimitsijan rooliin kuuluu tasapuolisuus jokaista tapahtumaan osallistujaa kohtaan. Eli esimerkiksi suorituksiin liittyvien sisällöllisten ohjeiden antaminen ei ole suotavaa.